Opowiedz o swoim doświadczeniu

Ważne informacje
Zanim przekażesz nam swój głos, zapoznaj się i instrukcją i pytaniami synodalnymi. Nie musisz odpowiadać na wszystkie. Wybierz te, które najbardziej dotyczą Twojej sytuacji czy środowiska, w którym żyjesz. Słuchając siebie nawzajem, rozeznajemy znaki czasu. Prosimy, by refleksje nad pytaniami synodalnymi poprzedzić modlitwą. Odpowiedzi prześlij na e-maila: synod.duszpasterstwo.rzeszow@gmail.com.      W załączniku można wysłać nagranie wideo lub nagranie audio.


Instrukcja
- pytania synodalne przygotowane są w oparciu o vademecum synodalne – to punkt wyjścia, pracujemy na ich podstawie
- zachęcamy do szczerego i otwartego dzielenia się swoimi doświadczeniami – każda odpowiedź jest ważna, opinia potrzebna: „jaki jest nasz Kościół, który wszyscy tworzymy”
- można odpowiedzieć na wszystkie lub wybrane pytania (przykład: Pytanie 1a…, Pytanie 1b…, Pytanie 6a…, Pytanie 6b… itd.)
- odpowiedzi na pytania synodalne są anonimowe, niech będą proste, krótkie – od pauzy, konkretne, szczere, może jakieś cytaty
- odpowiedzi będą podstawą przygotowania syntezy – spójnej formy całości

Pytania synodalne

1

W Kościele, jako ochrzczeni jesteśmy na tej samej drodze, ramię w ramię

a) Jak rozumiesz słowa: Kościół, to wspólnota osób, które „podążają razem”

b) Kiedy mówimy „nasz Kościół”, to kto do niego należy?

c) Jakie osoby lub grupy pozostają na marginesie Kościoła?

Przemyśl, przedyskutuj, sformułuj konkretne wnioski (zacytuj jakąś wypowiedź)

2

Słuchanie jest pierwszym krokiem, ale wymaga otwartego umysłu i serca, bez uprzedzeń

a) W jaki sposób wysłuchiwani są świeccy w Kościele, czy duchowieństwo liczy się z głosem świeckich, zwłaszcza kobiet i młodzieży?

b) Czy potrafimy zidentyfikować uprzedzenia i stereotypy, które utrudniają nam wzajemne słuchanie w Kościele?

c) Czy w Kościele słuchamy głosu osób, którzy mają inne poglądy niż nasze własne?

d) Czy głos mniejszości, zwłaszcza tych, którzy doświadczają ubóstwa, marginalizacji lub wykluczenia społecznego jest w Kościele słyszany?

Przemyśl, przedyskutuj, sformułuj konkretne wnioski (zacytuj jakąś wypowiedź)

3

Wszyscy są zaproszeni do mówienia z odwagą, łącząc wolność, prawdę i miłość

a) Co umożliwia lub utrudnia odważne, szczere, bez dwulicowości wypowiadanie się w naszym Kościele o tym, co istotne dla Kościoła?

b) Jaki jest głos Kościoła w mediach (nie tylko katolickich)?

c) Jaki jest głos mediów (nie tylko katolickich) na temat Kościoła?

Przemyśl, przedyskutuj, sformułuj konkretne wnioski (zacytuj jakąś wypowiedź)

4

„Podążanie razem” jest możliwe tylko wtedy, gdy opiera się na wspólnotowym słuchaniu Słowa Bożego i sprawowaniu Eucharystii

a) W jaki sposób modlitwa, Msza św., inspirują ludzi do tworzenia żywej wspólnoty w Kościele?

b) W jaki sposób modlitwa, Msza św. są inspiracją do podejmowania najważniejszych decyzji w Kościele?

c) Czy świeccy angażują się w liturgię (czytania, psalm, modlitwa wiernych), co sprzyja, co utrudnia?

Przemyśl, przedyskutuj, sformułuj konkretne wnioski (zacytuj jakąś wypowiedź)

5

Synodalność służy misji Kościoła, do udziału w której powołani są wszyscy

a) Jak angażują się świeccy w apostolstwo w Kościele? Co sprzyja, co utrudnia?

b) W jaki sposób wspólnota wspiera swoich członków zaangażowanych w służbę na rzecz społeczeństwa (zaangażowanie społeczne i polityczne, w badania naukowe i nauczanie, promowanie sprawiedliwości społecznej, ochrona praw człowieka i troska o wspólny dom-środowisko, itp.) ?

c) W jaki sposób dokonuje się rozeznanie konkretnej misji świeckich w Kościele, kto w tym uczestniczy?

Przemyśl, przedyskutuj, sformułuj konkretne wnioski (zacytuj jakąś wypowiedź)

6

Dialog wymaga wytrwałości i cierpliwości, umożliwia wzajemne zrozumienie

a) Jakie są sposoby dialogu w obrębie Kościoła lokalnego?

b) W jaki sposób rozwiązywane są różnice poglądów, konflikty i trudności?

c) Jak ruchy katolickie, stowarzyszenia itd. współpracują ze sobą; współpracują także np. z diecezjami sąsiednimi, z wspólnotami zakonnymi?

d) W jaki sposób Kościół prowadzi dialog i uczy się od innych instytucji społeczeństwa: świata polityki, ekonomii, kultury, społeczeństwa obywatelskiego, ubogich itd., trudnej sztuki komunikacji, aby była ona twórcza i skuteczna?

Przemyśl, przedyskutuj, sformułuj konkretne wnioski (zacytuj jakąś wypowiedź)

7

Dialog między chrześcijanami różnych wyznań, zajmuje szczególne miejsce w drodze synodalnej

a) Czy utrzymujemy relacje z chrześcijanami innych wyznań? Co sprzyja, co utrudnia?

b) Jakich obszarów one dotyczą?

c) Jakie są owoce współpracy?

Przemyśl, przedyskutuj, sformułuj konkretne wnioski (zacytuj jakąś wypowiedź)

8

Kościół synodalny, Kościołem współodpowiedzialnym

a) W jaki sposób określane są cele zaangażowania świeckich w Kościele, droga do ich osiągnięcia?

b) Jak sprawowana jest władza lub zarządzanie w Kościele lokalnym?

c) W jaki sposób praca zespołowa i współodpowiedzialność są realizowane w praktyce?

d) Jak promuje się posługi świeckich i podejmowanie odpowiedzialności za Kościół?

e) Czy mamy owocne doświadczenia synodalności na poziomie lokalnym?

f) Jak funkcjonują Rady Duszpasterskie w parafiach i diecezjach, Rady Kapłańskie?

g) Jak możemy promować bardziej synodalne, wspólnotowe podejście do współodpowiedzialności za Kościół lokalny?

Przemyśl, przedyskutuj, sformułuj konkretne wnioski (zacytuj jakąś wypowiedź)

9

W stylu synodalnym decyzje podejmowane są na drodze wspólnego rozeznania, wypływającego ze wspólnego posłuszeństwa Duchowi Świętemu

a) Jakie metody (procedury) stosujemy w podejmowaniu decyzji w naszym Kościele? Jak można je ulepszyć?

b) Jak krzewimy udział w podejmowaniu decyzji w strukturach hierarchicznych?

c) Czy metody podejmowania decyzji w Kościele pomagają w słuchaniu świeckich? Jaki jest związek między konsultacją a podejmowaniem decyzji i jak to realizujemy w praktyce?

d) W jaki sposób promujemy przejrzystość w podejmowaniu decyzji w naszym Kościele i czy istnieje możliwość rozliczenia z podjętych decyzji?

e) Jak możemy wspólnie: świeccy i kapłani, uczestniczyć w rozeznawaniu duchowym?

Przemyśl, przedyskutuj, sformułuj konkretne wnioski (zacytuj jakąś wypowiedź)

10

Duchowość „podążania razem” jest zasadą wychowawczą dla formacji osoby ludzkiej i chrześcijanina, rodzin i wspólnot

a) W jaki sposób nasza wspólnota kościelna formuje ludzi, aby byli bardziej zdolni do „podążania razem”, czyli dialogu, słuchania siebie nawzajem i angażowania się w dialog?

b) Jaka formacja jest oferowana, aby wspierać rozeznawanie władzy w Kościele w sposób synodalny?

Przemyśl, przedyskutuj, sformułuj konkretne wnioski (zacytuj jakąś wypowiedź)

2021 © Wszystkie prawa zastrzeżone - synod w diecezji rzeszowskiej
Wykonanie R. Rzońca

Page was started with Mobirise site template